ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η βοήθεια του ψυχολόγου εστιάζεται στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, στην αναζήτηση κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήματος.